Player

Lompan Party

ترانه و آهنگساز : کاوه آفاق

 

یالا سوزی بکــَــّن بریم از این پارتی ِ لومپنا ؛

یالا سوزی بپــّر بریم از پنجره، بستند درا؛

اگه نریم کم کم میشیم ما هم یکی مثه خود اینا؛

اینجا همه کلید دارن ، واسه اومدن تو اتاق ما

لومپن پارتی

لومپن پارتی

 

یالا سوزی بکَــّن بریم از این پارتی ِ لومپنا

یالا لوازم ُ جمع کن ! کیفُ گذاشتم بالای راه پله ها ؛

سوزی اینا استاد دادن ِ رویاها به باد فنان!!

اگه نریم نابودیم ،بزن به چاک !همین دُورُوبران!!

لومپن پارتی

لومپن پارتی

 

اگه نکـُشی می کـُشن،اگه نـزنی می زنن لومپنا،

اگه تـُو ندی ،می گیرن، اگه در نری، می دَرن لومپنا،

اگه نخوری می خورن، اگه رُُو بدی سوارن لومپنا،

سوزی ! اگه در دیزی باز باشه ، بی حیان لومپنا!

لومپن پارتی

لومپن پارتی

 

یالا سوزی بکَــّن بریم از این پارتی ِ لومپنا

اینجا همه کلید دارن واسه اومدن تو اتاق ما ،

سوزی اینا استادِ دادن ِ رویاها به باد فنان!!

اگه نریم نابودیم ! بزن به چاک ! همین دوروبران!!!

 

لومپن پارتی

لومپن پارتی

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us