Player

Gheseye Zirzamin

آراد آریا،اروین خاچیکیان،آرین،یاس Ùˆ  The Ways

سالیان سال توی زیر زمین ها

 Ø¨Ø§ ترس Ùˆ لرز واسه ارزوها فریاد زدیم ما روزگار ما همه Ø´Ú© Ùˆ تردید

هی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم

از تموم دردا توی سرما و گرما

پلی ساختیم ما از نمه زیرزمین ها تا اسمون ها

دستای ما خالی مغرور اما

فدا کردیم ما خواب شبارو واسه ارزوها

 


در نزن که بازه در

واسه حرفای تازه تر

سواره کلمات بشیم کم کم

اگه پایه ای بشین ترکم

دربست بریم به مرکزو

مرحم بدیم به هر زخم و

هر کس که سیره از درد

و پس حرکت به زیر هم کف

چپ و راست به هر در زدیم

سبک رپ و راک و از دست ندیم

مثل برق و باد و از هر طریق

درد و رنج مارو هرکس ندید

میدونی که کسی پشت ما نیست

واسه دستگیریم این مژدگانیست

پس میشه رشد ما ریسک

ولی اینا مانع رشد ما نیست

مغزم سراسر تو فکر نو

نبضم هماهنگ با مترونوم

تو میبینی دستم میکروفون و

خوب میخونم این و رو ریتم تند و

هوو اینه سلاحه دستم

و میاد از سینه صدای خستم

وقتشه همه با هم یکی بشیم

حرف قلب و راحت بگیم
زندگیمون و روی ساز میرقصونیم

به هر دلیل به هر کجا که میخوایم میبریم

پای به پای ترس بین راه اسمون

به هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدیم

از تموم دردا توی سرما و گرما

پلی ساختیم ما از نمه زیرزمین ها تا اسمون ها

دستای ما خالی مغرور اما

فدا کردیم ما خواب شبارو واسه ارزوها

سالیان سال توی زیر زمین ها

با ترس و لرز واسه ارزوها فریاد زدیم ما

زندگیمون و روی ساز میرقصونیم

به هر دلیل به هر کجا که میخوایم میبریم

قصه های دردهای ما پایانی نداره

اما پاکی دستهای ماست که اوج و میاره

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us